• Like ook onze Facebooksite

Voorwaarden

Huurvoorwaarden Chalet de Bijekoer

Het is verstandig deze “kleine lettertjes” aandachtig te lezen. Zowel u als de verhuurder vinden hierin uw en onze rechten en plichten. Als u Chalet de Bijekoer reserveert, bevestigt u met de hieronder omschreven voorwaarden akkoord te gaan.

 1. Algemene bepalingen

1.1 Door het voldoen van de aanbetaling verklaart de huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden van Chalet de Bijekoer. Een reservering is pas definitief nadat de verhuurder de volledige betaling ontvangen heeft.

1.2 Het chalet wordt voor de huurperiode ter beschikking gesteld aan de huurder die de boeking heeft gedaan en diens reisgezelschap. Het is de huurder niet toegestaan om het chalet over te dragen aan een ander huurder, tenzij overeengekomen met de verhuurder.

 1. Reserveringsopdracht en betaling

2.1 U kunt via de website/e-mail reserveren. Deze manier van reserveren is voor u en de verhuurder bindend volgens de wet voor reizen (diensten die logies, vervoer of vrijetijdsbesteding betreffen). De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en alle medereizigers, voortvloeiend uit de afspraken in de reserveringsbevestiging.

2.2 Iedere reserveringsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per mail.

2.3 Binnen 14 dagen na ontvangst van deze bevestiging voldoet u een aanbetaling van 50 %. Het restant van de huursom (50 %) en de waarborgsom (€ 50,=) dienen binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden betaald.

2.4 Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de totale reissom telefonisch per bank of spoedopdracht via internet (telebankieren) per direct te voldoen.

2.5 Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd het gereserveerde chalet te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (artikel 4).

2.6 Per reserveringsbevestiging worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.

 1. Bedenktijd

3.1 Elke reservering kunt u binnen 7 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. U kunt telefonisch of per e-mail uw annulering kenbaar maken. Maakt u gebruik van deze bedenktijd dan bent u reserveringskosten ad. € 35,00 verschuldigd, welke u direct aan de verhuurder dient over te maken. Na de termijn van drie dagen beroepen wij ons op de annuleringswet voor reizen (diensten die logies, vervoer of vrijetijdsbesteding betreffen), zie artikel 5.

3.2. Bij annulering na deze 7 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 5).

3.3. Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4.3.

 1. Annulering door huurder

4.1 Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail aan de verhuurder te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt de verhuurder een annuleringsbevestiging/-nota.

4.2 Bij annulering binnen 7 dagen na reservering is het gestelde in artikel 3.1 van kracht.

4.3 Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, bent u 50% van de huursom verschuldigd.

4.4 Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.

4.5 Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

4.6 Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

4.7 Een reis- en/of annuleringsverzekering dient de huurder zelf af te sluiten bij uw eigen verzekeraar.

 1. Annulering door de verhuurder

5.1 Indien enige omstandigheid de verhuurder verplicht tot annulering van het al gehuurde chalet, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door de verhuurder, zal de verhuurder onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 1. Aansprakelijkheid van de huurder

6.1 De huurder wordt geacht het chalet en inventaris direct na aankomst te controleren op eventuele gebreken en schades en deze direct, doch uiterlijk binnen 12 uur na aankomst, te melden aan de verhuurder.

6.2 Tijdens uw verblijf in het chalet bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde chalet, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden aan de verhuurder. De verhuurder is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.

6.3 In het chalet aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurvoorwaarden en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

6.4 Het maximale aantal toegestane personenaantal is 5, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder. Bewoning met meer dan 5 personen is niet geoorloofd en de eigenaar is gerechtigd om u toegang tot het chalet te weigeren indien u met meer dan het toegestane aantal personen komt.

6.5 Het chalet is geheel van hout gebouwd, bij gebruik van kaarsen en de kachel is het uw eigen verantwoordelijkheid dat u dit op een veilige en verantwoorde wijze doet. Houdt daarbij ook toezicht op eventuele in het Chalet aanwezige kinderen.

 1. Aansprakelijkheid van de verhuurder

7.1 De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van Chalet de Bijekoer.

7.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door de verhuurder aangeboden accommodatie binden de verhuurder niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan de verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaarden.

7.3 De (prijs)informatie op de website is leidend.

7.4 De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

7.5 Niet alle sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. De verhuurder is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van de verhuurder.

7.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van het chalet wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan weg op brekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.

7.7 De verhuurder is niet ter plaatse aanwezig. Wel kunt u ons ten alle tijden mailen op info@chaletdebijekoer.nl.

7.8 Op de reserveringsbevestiging en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Bijkomende kosten

8.1 De huurprijzen zijn inclusief gebruik van gas, water en elektra.

8.2 U bent verplicht een waarborgsom te betalen. Deze wordt u – omdat de verhuurder niet in staat is om het chalet en de inventaris in uw bijzijn te controleren – binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode per bank terugbetaald, eventueel na aftrek van kosten ontstaan door breuk of beschadiging.

 1. Verblijf

9.1 De verhuur van het chalet loopt van vrijdag tot vrijdag. U kunt het chalet op de 1e verblijfsdag vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u chalet de Bijekoer voor 10.30 uur.

9.2 U kunt de sleutel van chalet de Bijekoer afhalen en inleveren bij de receptie van Camping Roosdunen. Bij aankomst dient u uw reserveringsbevestiging mee te nemen naar de receptie. Deze krijgt u per mail toegestuurd door Chalet de Bijekoer.

9.3 Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in het chalet. Indien er toch huisdieren zullen zijn of er wordt gerookt in het chalet, zullen alle mogelijke kosten die hieruit voortvloeien worden doorberekend aan de huurder.

9.4 Bedlinnen, handdoeken, keukentextiel etc. dient u altijd zelf mee te brengen.

9.5 In het hokje, aangrenzend aan het chalet, staat een wasmachine welke u kunt gebruiken, ook hiervoor geldt dat u zelf de wasmiddelen meebrengt.

9.6 U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van het chalet te verzorgen. De huurder dient chalet de Bijekoer en alle gebruiksvoorwerpen die hij/zij gebruikt heeft schoon achter te laten. De eindschoonmaak is in handen van de verhuurder.

 1. Klachten, regels en overlast

10.1 Het chalet is uitsluitend bestemd als recreatieruimte en bevindt zich in een omgeving met meerdere bewoners. Overlast, lawaai etc. dienen voorkomen te worden. Indien de huurder voor overlast zorgt, mag de verhuurder de verhuurperiode per direct beëindigen, zonder dat de huurder recht heeft op de restitutie van de huurprijs. Verder gelden de regels en voorwaarden voor het kampeerterrein van Camping Roosdunen (www.roosdunen.nl)

10.2 Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Deze klacht moet direct bij de verhuurder, Johan van der Bij, info@chaletdebijekoer.nl, worden ingediend.

 1. Schade

11.1 Bij ernstige schade of dringende reparaties dient u direct contact op te nemen met de verhuurder Johan van der Bij, info@chaletdebijekoer.nl . Wij zullen maatregelen treffen om de problemen te verhelpen.

Wij wensen u een prettig verblijf in Chalet de Bijekoer!

 

Reacties zijn gesloten.